نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه معارف

2 دانشگاه فنی مهندسی اسفراین

چکیده

مقدمه و هدف:امروزه در تمام دنیا برغم پیشرفتها در زمینه علوم مخصوصا علوم تجربی؛ انسان با مشکلات روانی زیادی مواجه گردیده و سلامت روانی انسان به خطر افتاده است، در همین راستا محقق به بررسی علمی و چگونگی تاثیر دین و آموزه‌های اعتقادی بر سلامت‌روانی بشر پرداخته‌اند، یکی از مهمترین منابع دینی مسلمانان، قرآن‌کریم است که آیات فراوانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به مباحث تربیتی و روانشناسی اشاره دارد که نیازمند بحث و بررسی است.
روش:پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا به بررسی تاثیر مبانی انسان‌شناسی قرآنی بر سلامت‌روان انسان پرداخته.
یافته‌ها:یافته‌ها موید این مطلب است که مبانی انسان‌شناسی قرآنی من‌جمله؛ هدفمندی، دوساحتی بودن، مسئولیت، اختیار و آزادی، عقلانیت، عاملیت،کرامت،محدودیت، و... تاثیر بسزایی در سلامت روان انسان ایفا می‌کند.
حاضر با روش تحلیل محتوا به بررسی تاثیر مبانی انسان‌شناسی قرآنی بر سلامت‌روان انسان پرداخته.
یافته‌ها:یافته‌ها موید این مطلب است که مبانی انسان‌شناسی قرآنی من‌جمله؛ هدفمندی، دوساحتی بودن، مسئولیت، اختیار و آزادی، عقلانیت، عاملیت،کرامت،محدودیت، و... تاثیر بسزایی در سلامت روان انسان ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها