نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

بررسی رابطه میان جهت گیری مذهبی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان خوی*

چکیده
مقدمه و هدف : اضطراب امتحان یکی از انواع اضطراب های موقعیتی است که رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان دارد.از آنجا که مذهب می تواند نقشی تعدیل کننده در اثر گذاری بر موقعیت استرس آمیزو اضطراب داشته باشد ؛ این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان جهت گیری مذهبی با اضطراب امتحان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور خوی انجام شده است.
روش کار: این مطالعه، با رویکرد توصیفی همبستگی انجام گرفت. ۷۳۳نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر خوی ( 190دختر و 187پسر) از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام و پرسشنامه ی اضطراب امتحان ساراسون بود.
یافته ها: یافته ها همبستگی منفی و معناداری میان اضطراب امتحان وجهت گیری مذهبی r=0/168) , (p ≤0/001 را نشان دادند. نتایج آزمون tنشان داد که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر اضطراب امتحان بیشتری را تجربه می کنند (t=-2/170, p<0/031). میان بعد عقاید و مناسک(جهت گیری مذهبی) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور خوی تفاوت معناداری وجود ندارد(t=0/234, p<0/524) ولیکن میان بعد اخلاق(جهت گیری مذهبی) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور خوی تفاوت معناداری وجود دارد t=0/031, p<0/130)

کلیدواژه‌ها