نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد تبریز

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از مشکلات امروزین بشر، بحران سلامت مردم است که اکثر کشورها با چالش جدی مواجه کرونا گرفتارند. این بحران ناشی از عدم احساس مسئولیت بعضی از انسانها در قبال همنوعان خود می باشد که باعث اپیدمی شده است. فقها برای تبیین مسئولیت انسانها برای حفظ سلامتی دیگران به قاعده اهم و مهم، استناد کرده و پیشگیری از هلاکت دیگران را برای بسیاری از امور ترجیح داده‌اند.
مواد وروش ها: روش مطالعه در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که با مراجعه به متون دینی و علمی انجام شده است و اطلاعات دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: دین اسلام، توجه خاصی به بهداشتى و سلامت دارد که با عنوان واجب، حرام، مستحب یا مکروه بیان می‌دارد. این پژوهش، مبانی قرآنی و حدیثی رعایت بهداشت و سلامتی انسان را بر اساس قاعده اهم و مهم تبیین کرده و روشن ساخته که در دین اسلام، منافع فردی و اجتماعی هر دو به رسمیت شناخته شده؛و ادله مصلحت اجتماعی اعم از آیات و روایات عمومیت داشته و رعایت مصلحت اجتماعی در تمام شئون زندگی از جمله مسائل بهداشت و سلامت را شامل می شوند.

کلیدواژه‌ها