نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی واحد ارومیه

چکیده

سابقه و هدف:
فطرت در نگاه اسلام به انسان و نقشه ی انسان در قرآن حائز اهمیت فوق العاده ای می باشد و می تواند به عنوان یک عنصر مهم الهی انسان بر تمام جنبه های زندگی دنیوی و اخروی او تاثیر داشته باشد. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی تعیین نقش مولفه های فطرت در سلامت خانوادگی – اجتماعی- هیجانی دانشجویان بوده است.
مواد و روش ها:
نمونه ای به تعداد 387 نفر از بین دانشجویان واحد ارومیه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. مقیاس فطرت نوری و خادمی و پرسشنامه سازگاری بل، برای سنجش متغیرها استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با آزمون آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها:
نتایج نشان می دهند که مولفه های خیر و فضیلت، عشق و پرستش، ابدیت خواهی و حقیقت جویی با هر 3 نوع سلامت دانشجویان رابطه معنادار و مستقیم دارند. همچنین، مولفه های فطرت بطور ترکیبی 3/9 درصد از تغییرات سلامت را پیش بینی می کند و به ترتیب مولفه های فطرت شامل: خیر و فضیلت، عشق و پرستش، ابدیت خواهی و حقیقت جویی بیشترین سهم معنادار را دارند.
استنتاج:
با توجه به نتایج مطالعه می توان گفت که مولفه های فطرت در سلامت دانشجویان تأثیرگذار است. لذا لازم است جهت افزایش سلامت خانوادگی – اجتماعی- هیجانی دانشجویان، ارتقا مولفه های فطرت دانشجویان با روش های مختلف از جمله آموزش، مدنظر باشد که می تواند به طور قابل توجهی سلامت دانشجویان را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها