نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانشیارمرکز تحقیقات علوم قرآن،حدیث و طب-دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

سلامت معنوی از برترین مراتب سلامت بشمار می آید زیرا به ابعاد متعالی وجود انسان مربوط می شود از مهم ترین شاخصه این بُعد از سلامت، مصونیت قلب ازهرگونه آفات معنوی است که می تواند زمینه دستیابی به سعادت حقیقی و ابدی را برای بشر فراهم نماید. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا عوامل تهدید کننده سلامت قلب و پیامدهای آن با بررسی آیات و روایات با رویکرد توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار گیرد،با تحلیل آیات و روایات مشخص گردید که عواملی همچون گناه، حق نا پذیری، دنیا طلبی، کفر، هواپرستی، بی تقوایی وافراط می تواند پیامد ناگواری همچون قساوت، تیرگی، مهروموم، انحراف، بیماری، پرده پوشی، فساد و مرگ قلب را به همراه داشته باشد و سلامتی معنوی انسان را به خطر بیندازد که یکی از راهکارهای حراست قلب از اینگونه آفتها تقویت ایمان و معنویت می باشد که با بررسی آموزه های دینی می توان عوامل مصونیت قلب از خطرات گناه را استخراج و مرد تحلیل قرار داد.

کلیدواژه‌ها