نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

چکیده : سلامت و ابعاد آن از جمله سلامت معنوی ، یکی از مباحث مهم و مورد توجه اندیشمندان شرق و غرب قرار گرفته است و در این موضوع مقالات و کتاب های فراوان به نگارش در آمده و همایش های متعدد برگزارشده است ، اما موضوع بسیار مهم این است که بدانیم معنویت را در کدام جهان بینی بررسی می کنیم و دیگر این که به موازات سلامت معنوی ، ابعاد بیماری معنوی نیز مورد توجه و تحلیل قرار گیرد .
به نظر می رسد سلامت معنوی را باید با معیارهای جهان بینی الهی بررسی کنیم و در جهان بینی مادی ، با وجود احساس نیاز به آن ، نمی توان برداشت کاملی به دست داد و برای برخورداری از این مهم تنها به بیان واژه هایی بدون پشتوانه سفارش می کند .درحالی که فرهنگ قرآن واژه هایی مانند "ملکوت" ما را با دید معنوی به جهان و انسان آشنا می کند و پس از فرهنگ سازی و زمینه سازی معرفتی ، راه را برای "سلامت معنوی" فراهم می کند و آیات الهی علاوه برسلامت معنوی ،راه نجات از بیماری های معنوی را یادآور می گردد و این دو پایه مهم را نه تنها نسبت به فرد بلکه به جامعه نیز سرایت می دهد و علاوه براین ، سلامت و بیماری معنوی را به اعضای بدن سرایت می دهد .

واژگان کلیدی : سلامت –بیماری - معنویت– ملکوت

کلیدواژه‌ها