نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

راه تعالی از مسیر دانایی می‌گذرد و دانایی مستلزم تشنگی در مسیر کاوش آن است که خواندن، تعاطی افکار و خوانش صحیح محتوا از پیش‌فرض‌های مسیر دانایی و دانایی‌محوری و تحقق جامعه متفکر است. از طرف دیگر، کیفیت روش‌شناختی «خواندن» نیاز به ارائه الگوهای جدید و مقتضی زمان و مکان عصر معاصر دارد که الگوی مطالعه رصدخانه‌ای- ذیل تفکر و سازمان‌های رصدخانه‌ای- با هدف تحقق این اهداف و در مسیر ارائه الگویی فرایندی با استخدام ملاکات ذهن و به صورت بین‌رشته‌ای، تلاش می‌کند با تمرکز بر تصویرسازی ذهنی- پس از پردازش و تحلیل- قوه خیال انسان را با سفر به ضمیر ناخودآگاه، مهیای سفری از ذهنیت به عینیت و مدیریت ذهن سوق دهد.
بر این اساس- در پژوهش حاضر- تلاش شد الگویی ساختاری- تجربی از مطالعه رصدخانه‌ای ارائه شود که با روش مدل-سازی ساختاری- تفسیری از جامعه آماری پژوهش- 12 نفر از استادان حوزه و دانشگاه- اعتبارسنجی شد؛ الگویی که در نتیجه تحقیق، حاکی از ارتباط عمیق و در مواردی ارتباط دو طرفه سنجه‌های 14گانه الگو با یکدیگر دارد و نشان می‌دهد الگو از اعتبار مناسبی برخوردار است و می‌تواند در صورت مهارت‌آموزی بهره‌مندی از آن که با تکثر قاعده «تکرار- تمرین- مرور» و تثبیت محتوا در ذهن حاصل می‌آید، نقشی مؤثر و تحولی روش‌مند در نظام آموزشی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها