نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثرگذاری و اثرپذیری خواب مناسب و نامناسب بر ابعاد مختلف سلامت روان بر اساس آموزه‌های آیات و روایات و مقایسه‌ی داده‌های آن با یافته‌های روانشناسان در قالب یک مرور نظامند شکل گرفته‌است.
روش: مقاله‌ی پیشرو پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با بررسی کتب و مقالات گوناگون مذهبی به ویژه منابع روایی شیعی، آیات قرآنی و روانشناسی، آثار مثبت و منفی خواب بر سلامت روان را استخراج، تجزیه و تحلیل کرده‌است.
یافته‌ها: از منظر متون اسلامی خواب بر بهداشت و سلامت جسم و روان انسان اثر گذار است؛ خواب مناسب می‌تواند در کاهش غم، اندوه و اضطراب آدمی مؤثر باشد و خواب نامناسب موجب از میان رفتن تمرکز، حافظه و پدید آمدن خوی خشونت‌گرا خواهد شد که شباهت قابل توجهی با یافته‌های نوین روانشناسانه دارد.
نتیجه‌گیری: دین اسلام توجه خاص، عمیق و همه‌جانبه‌نگر به ابعاد گوناگون سلامت ، به ویژه سلامت روان انسان دارد. بر اساس روایات و آیات قرآنی خواب نامناسب می‌تواند، سلامت جسم و روان افراد، قدرت مقابله با مشکلات، میزان فراگیری، قدرت تمرکز و حتی خلق و خوی آدمی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از این عوامل همچون اضطراب و اندوه به طور مستقیم بر خواب اثرگذار و از خواب اثرپذیرند و برخی دیگر همچون توانایی حافظه و تمرکز به عنوان عوارض ثانویه از خواب اثر می‌پذیرند.

کلیدواژه‌ها