نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، خوی،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

مقدمه و هدف: سلامت معنوی یکی از شاخصهای مهم معلمان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط سلامت معنوی با سبک تفکر و خلاقیت معلمان ورزش شهرستان خوی می باشد.
روش کار: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود وجامعه آماری تحقیق، همه معلمان ورزش زن و مرد شهرستان خوی در سال تحصیلی 98-97 است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های ویژگی فردی،پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون(1982) بر اساس سه بعد شناختی، عواطف و کنش، پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس(1992) و پرسشنامه استاندارد سبک تفکر استرنبرگ و واگنر(1991) می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: ضرایب همبستگی پیرسون حاصل از پژوهش نشان داد که بین سلامت معنوی و خلاقیت (01/0=p و 585/0=(r و سلامت معنوی با سبک تفکر (01/0=p و 548/0=(r معلمین ورزش ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.همچنین چهار مولفه خلاقیت(سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) قادر به تبیین سلامت معنوی معلمین می باشند در حالیکه تنها دو مولفه سبک اجرایی و آزاداندیشی از سبک تفکر قادر به تبیین سلامت معنوی معلمین ورزش می باشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که کارکرد اصلی آموزش و پرورش، گسترش مرزهای دانش و تولید علم است و منشا و شالوده ی علم را خلاقیت تشکیل می دهد، سبک تفکر برای این موسسات نسبت به سایر سازمان ها ضرورت بیشتری دارد.نتایج پژوهش های مختلف در این زمینه حاکی از آن است که یکی از عوامل موثر در ایجاد خلاقیت و تفکر، ارتقای سلامت معنوی افراد می باشد.

کلیدواژه‌ها