نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه و هدف: سلامت معنوی یکی از شاخص­های مهم معلمان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط سلامت معنوی با  سبک تفکر و خلاقیت معلمان ورزش شهرستان خوی می­باشد.
روش کار: روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی بود وجامعه آماری تحقیق، همه معلمان ورزش زن و مرد شهرستان خوی در سال تحصیلی 98-97 است. با توجه به تعداد کم جامعه آماری، نمونه آماری مساوی با جامعه آماری انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه­های ویژگی فردی، پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون(1982) بر اساس سه بعد شناختی، عواطف و کنش، پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس(1992) و پرسشنامه استاندارد سبک تفکر استرنبرگ و واگنر(1991) می­باشد. روائی محتوائی پرسشنامه­ها توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و اعتبار درونی پرسشنامه سلامت معنوی 82/0، خلاقیت 76% و سبک تفکر  %88 که از طریق آلفای کرونباخ برآورد شد و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافته­ ها: ضرایب همبستگی پیرسون حاصل از پژوهش نشان داد که بین سلامت معنوی و خلاقیت (01/0=p و 585/0=(r و سلامت معنوی با سبک تفکر (01/0=p و 548/0=(r معلمین ورزش ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین چهار مؤلفه خلاقیت (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) قادر به تبیین سلامت معنوی معلمین می­باشند در حالی­که تنها دو مؤلفه سبک اجرایی و آزاداندیشی از سبک تفکر قادر به تبیین سلامت معنوی معلمین ورزش می­باشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که کارکرد اصلی آموزش و پرورش، گسترش مرزهای دانش و تولید علم است و منشأ و شالوده­ی علم را خلاقیت تشکیل می­دهد، سبک تفکر برای این مؤسسات نسبت به سایر سازمان­ها ضرورت بیشتری دارد. نتایج پژوهش­های مختلف در این زمینه حاکی از آن است که یکی از عوامل موثر در ایجاد خلاقیت و تفکر، ارتقای سلامت  معنوی افراد می­باشد.

کلیدواژه‌ها