نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: معنویت به دلیل تأثیر بر سازه‌های روان‌شناختی و قابلیت اثرگذاری بر روی دانش‌آموزان در سال‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر رابطه باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی با سلامت معنوی در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تبریز بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می‌دادند که که تعداد آن‌ها 70276 نفر بود برای انتخاب نمونه از میان جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، نمونه‌ای به حجم 400 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های دینداری آرین (1378)، بهزیستی تحصیلی پیترینن و همکاران (2014) و مقیاس سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1982) استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار SPSS.21 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی با سلامت معنوی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در واقع با افزایش باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی، سلامت معنوی دانش آموزان نیز افزایش می‌یابد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای جنسیت، باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی قادرند تغییرات سلامت معنوی را در دانش‌آموزان پیش‌بینی کنند.
نتیجه‌گیـری: بنابراین بر اساس یافته‌های موجود و با توجه به اهمیت مذهـب در بهزیستی تحصیلی می‌توان با ارائه طرح‌های درمانی و خصوصاً طرح‌های پیشگیری، گامی مهم در جهت ارتقای بهداشت روان دانش‌آموزان برداشت.

کلیدواژه‌ها