نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

راه تعالی از مسیر دانایی می­گذرد و دانایی مستلزم تشنگی در مسیر کاوش آن است که خواندن، تعاطی افکار و خوانش صحیح محتوا از پیش­فرض­های مسیر دانایی و دانایی­محوری و تحقق جامعه متفکر است. از طرف دیگر، کیفیت روش­شناختی «خواندن» نیاز به ارائه الگوهای جدید و مقتضی زمان و مکان عصر معاصر دارد که الگوی مطالعه رصدخانه­ای- ذیل تفکر و سازمان­های رصدخانه­ای- با هدف تحقق این اهداف و در مسیر ارائه الگویی فرایندی با استخدام ملاکات ذهن و به صورت بین­رشته­ای، تلاش می­کند با تمرکز بر تصویرسازی ذهنی- پس از پردازش و تحلیل- قوه خیال انسان را با سفر به ضمیر ناخودآگاه، مهیای سفری از ذهنیت به عینیت و مدیریت ذهن سوق دهد.
بر این اساس- در پژوهش حاضر- تلاش شد الگویی ساختاری- تجربتی از مطالعه رصدخانه­ای ارائه شود که با روش مدل­سازی ساختاری- تفسیری از جامعه آماری پژوهش- 12 نفر از استادان حوزه و دانشگاه- اعتبارسنجی شد؛ الگویی که در نتیجه تحقیق، حاکی از ارتباط عمیق و در مواردی ارتباط دو طرفه سنجه­های 14گانه الگو با یکدیگر دارد و نشان می­دهد الگو از اعتبار مناسبی برخوردار است و می­تواند در صورت مهارت­آموزی بهره­مندی از آن که با تکثر قاعده «تکرار- تمرین- مرور» و تثبیت محتوا در ذهن حاصل می­آید، نقشی مؤثر و تحولی روش­مند در نظام آموزشی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها