نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سلامت معنوی یکی از ارکان مهم سلامت در جامعه‌‌ و از دغدغه‌های مهم هر دولتی در بخش سلامت است. مسئلۀ کودکان خیابانی یکی از مصادیق مهم سلامت معنوی هر جامعه است که پرداختن به آن همواره در رأس سیاست‌های اجتماعی هر دولتی است. تبیین مفهوم کودک خیابانی و عوامل به وجود آمدن این پدیده و ارائۀ راهکار مناسب برای حل این معضل برای رسیدن به سلامت معنوی جامعه ضروری است؛ چراکه جامعه‌ای که مبتلا به این پدیده است، دائماً در معرض جرم، جنایت، انحراف و کج‌روی‌های اجتماعی است که طبعاً به سلامت معنوی جامعه آسیب می‌رساند. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی، کتابخانه‌ای و بر اساس نظریه‌پردازی‌های بنیادین در این بخش است. پر واضح است این روش مقدم بر پژوهش‌های میدانی است؛ زیرا ابتدا باید چالش‌های نظری این بحث حل و فصل شود. نوآوری و وجه تمایز این مقاله از سایر مقالات مشابه، ارتباط این بحث با بحث سلامت معنوی است، به این معنا که اگر به این پدیده به‌عنوان یکی از ضرورت‌های نظام سلامت معنوی جامعه نگاه شود به معنای نظام‌مند نتایج با نگاه منفرد به این پدیده متفاوت است.

کلیدواژه‌ها