نگاهی به بایسته‌های اخلاقی در پژوهش از منظر آیات و روایات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش، جستجوی منظّم، آگاهانه و سازمان یافته و یا به عبارت دیگر هر تلاش فکری و علمی است که برای شناسایی مسائل و موضوعات پیرامون و یا ارائه و اثبات نظریه­ای یا کشف و تبیین مطلبی انجام می­گیرد. تحقّق یک پژوهش کارآمد مبتنی بر رعایت بایسته­هایی است که در هر تحقیقی ضرورت دارد.
این پژوهش با شیوه­ی نظری ـ تحلیلی و مبتنی بر مرورکتابخانه­ای است و با هدف مشخص شدن بایسته­های اخلاقی در امر پژوهش با بهره­گیری از آیات و روایات و منابع علمی انجام شده است.
منابع اسلامی در قالب آیات و روایات به نکات مهمی در خصوص اخلاق تولید علم پرداخته است؛ بررسی منابع فوق حکایت از آن دارد که بایسته­های اخلاقی در پژوهش به سه دسته بایسته­های پیشینی، پسینی و حین پژوهش تقسیم می­شوند که پژوهشگران می­توانند با آگاهی و رعایت این اصول اخلاق علمی، اثربخشی هرچه بیشتر نتایج پژوهش­های خود را شاهد باشند.

کلیدواژه‌ها