نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملارد ، ایران

2 گروه معارف اسلامی ،واحد ملارد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملارد ، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد ملارد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملارد ، ایران

چکیده

مقدمه و هدف : نظر به ماهیت و جایگاه کلیدی و تعیین کننده نماز در منظومه معرفتی و شناختی اسلام و از آنجا که سرسختی یکی از مولفه های سلامت روان محسوب می گردد ،پژوهش حاضر ، با هدف تعیین تفاوت سرسختی روانشناختی در دانشجویان نمازگذار با دانشجویان غیر نمازگذار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد انجام گردیده است.
مواد و روش ها: این پژوهش با توجه به هدف ، بنیادی و روش آن توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است.جامعه آماری پژوهش،کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد می باشند که در سال تحصیلی 98-1397 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند.نمونه پژوهش شامل 207 نفراز دانشجویان بوده که، به شیوه هدفمند انتخاب شدند؛از این تعداد122 نفر مقید به اقامه نماز و 85 نفر،غیر نمازگذار بودند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش، به منظور سنجش سرسختی روانشناختی دانشجویان،پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا بوده است.داده های بدست آمده از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22پردازش و با استفاده از آزمون آماری تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند؛
یافته: نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که سرسختی روانشناختی دانشجویان نمازگذار بیشتر از سرسختی روانشناختی دانشجویان غیر نمازگذار است.
جمعبندی: بنابراین می توان نتیجه گرفت تقید به اقامه نماز می تواند منجر به افزایش سرسختی روانشناختی در دانشجویان گردد.با توجه به اثرات گسترده و عمیق اقامه نماز توصیه می شود خانواده ها و نهادهای مذهبی و اجتماعی توجه ویژه ای به این امر مهم داشته باشند.

کلیدواژه‌ها