نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد یادگار امام خمینی( ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: با توجه به اصول فکری در حوزه‌های مختلف حدیثی شیعه، جریان‌هایی پدیدآمد که باعث نگارش و گسترش تدوین تک نگاره‌های حدیثی در موضوعات مختلف ازجمله طب شد. مطالعه حاضر با هدف تبیین این حوزه‌های حدیثی شیعه موثر در نگارش کتب روایات طبی و جریان‌های فکری حاکم برآن انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بر اساس رویکرد کتابخانه‌ای است، که با مراجعه به کتب رجال و فهارس، کتب حاوی روایات طبی منتسب به ائمه(ع) در دوران متقدم جمع‌آوری شده و با اطلاعات به-دست آمده، حوزه‌ها و مکاتب حدیثی نگارندگان مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد. 28 راوی متعلق به حوزه‌های حدیثی قم، کوفه، بغداد، بصره، مصر، اهواز و ری در دوران متقدم با جریان‌های فکری نص‌گرا یا عقل‌گرا به نگارش کتب روایات طبی پرداخته‌اند. نام این کتب هم در این دوران منتسب به ائمه(ع) نبوده است.
نتیجه: در طی دوران متقدم تدوین تک نگاره‌های حدیثی در محور طب با پررنگ شدن جریان نص‌گرایی در حوزه قم رونق پیدا کرد. در این دوران حوزه‌های حدیثی که جریان عقل‌گرایی برآن حاکم بود نیز به تدوین اینگونه کتب هم پرداخته‌اند. اما هرچه به سمت دوران معاصر نزدیک می‌ شویم پرداختن به اینگونه روایات در حوزه‌های حدیثی نص‌گرا بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها