نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی- دانشگاه مراغه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی گونه‌شناسی خانواده و ویژگی‌های شخصیتی در باورهای مذهبی نوجوانان انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه دانشجویان دانشگاه مراغه بودند که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 370 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بود از پرسشنامه پنج عاملی نئو، مقیاس خود گزارشی فرایند و محتوای خانواده، و مقیاس باورهای مذهبی (معبد2). دادهای بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌ به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان متغیرهای پیش‌بین، مولفه فرآیندی، برونگرایی، توافق پذیری و باوجدان بودن 22درصد از واریانس باورهای مذهبی را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین از میان متغیرهای پیش‌بین، مولفه‌ فرآیندی با ضریب استاندارد24/0 بیشترین نقش را در پیش بینی متغیر وابسته داشت که در سطح 001/0 معنی دار بود. پس از آن دومین متغیری که بیشترین نقش پیش‌بینی کنندگی را در باورهای مذهبی داشت، توافق پذیری با ضریب استاندارد 23/0 بود که آنهم در سطح 001/0 معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها