نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون نهادرهبری

چکیده

مقدمه: دین کهن‌ترین، فراگیرترین و با نفوذترین نهاد فرهنگی انسانی است که در همه نهادهای دیگر فرهنگی اجتماعی از جمله هنر، علم، اخلاق، سیاست و غیره تاثیر و تاثر متقابل دارد. دین و اخلاق فرایندهای مثبتی را دارا هستند که در گفتمان اخلاقی فیلسوفان عصر حاضر سهم ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی" چرایی دین با اخلاق و نقش دین و اخلاق در سلامت معنوی" می باشد.
روش‌ها: در این پژوهش از مرور منابع کتابخانه‌ای و جستجو پایگاه های اطلاعاتی داخلی مرتبط با هدف مطالعه استفاده شد.
یافته‌ها: همزادی و همسویی اخلاق به دین، حتی از عرفان هم بیشتر است. انسان بالذات، سرشت و ساختار اخلاقی دارد. دین رویکرد و وحیانی به معنای اعتقاد به آفریننده برای جهان و انسان و دستورات عملی متناسب با این اعتقاد می‌باشد و اخلاق چگونگی درمان زدودن صفات ناپسند زشت و رذائل اخلاقی را بیان می‌کند. در نگرش دینی مجموعه عوامل معنوی میتواند بر سرنوشت انسان در عرصه‌های مختلف تأثیرگذار باشد و قادر است تمامی لایه های سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.
بحث و نتیجه‌گیری: اخلاق و دین ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و این دو در کنار یکدیگر می‌تواند نقش مثبتی بر سلامت معنوی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود از مباحث دین واخلاق در جهت سلامت معنوی افراد استفاده شود.
کلید واژه‌ها: خدا، اخلاق، دین، سلامت معنوی

کلیدواژه‌ها