نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف: امروزه توجه به علوم بین رشته‌ای و روشهای تحقیق بین رشته‌ای در دانشهای مختلف مورد توجه قرار دارد. دانش سلامت و علوم مرتبط با آن نیز از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند ابداع و استفاده از روشهای مطالعاتی بین رشته‌ای می-باشد. روش بررسی: در این مقاله الگوی حکمی- اجتهادی به عنوان الگویی که در مطالعات متعدد بین رشته‌ای پرستاری و علوم اسلامی استفاده شده است معرفی میگردد. یافته ها: الگوی حکمی- اجتهادی دارای سه قسمت عمده است1- توصیف یا تعریف انسان، وضعیت و یا مفهوم مورد نظر محققین در وضعیت مطلوب و استاندارد آن. 2- توصیف انسان، وضعیت یا مفهوم مورد نظر در وضعیت تحقق یافته یا موجود آن( هر آنچه اکنون وجود دارد)3- تبیین، تشریح و نقد وضعیت موجود به مطلوب که در این مرحله دیدگاه‌ها و تکنیکهای تبدیل وضعیت موجود به مطلوب تشریح و توضیح داده می‌شوند. جهت صحت یافته‌ها در مطالعات کیفی از نظر اساتید و مقایسه با سایر متون اسلامی استفاده خواهد شد و برای روایی و اعتبار یافته های کمی، از شیوه‌های متداول در مطالعات کمی استفاده می‌شود.
نتیجه گیری: در نهایت این الگو به عنوان الگویی که قابلیت کاربرد در مطالعات بین رشته‌ای اسلام و علوم سلامت را دارد به خوانندگان معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها