نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

پزشکی در دیدگاه اندیشمندان شیعه ،نه یک شغل بلکه فرصتی برای خدمت به بندگان خدا و تقرب الی اله بود ، لذا با اخلاق و معنویت انجام می پذیرفت .
اخلاق روابط چهارگانه هر فرد را با " خدا ، خود ، دیگران و طبیعت" شامل می شود و رابطه پزشک با بیمار یکی از این محورها است که باید در چارچوب ارزش های اخلاقی شکل گیرد و به بیان امام صادق (ع) یکی از ارکان سه گانه جامعه ، برای تامین سعادت دنیا و آخرت ، پزشک با بصیرت است .
ثمره ارزشمند خدمات پزشک ، دست یافتن به نعمت گرانسنگ "سلامتی" است و از آن جا که سلامتی وابسته به ابعاد چهارگانه " جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی" می باشد ، باید پزشک در انجام وظیفه خود آراسته به اخلاق نیکو باشد تا بتواند پاسدار سلامت آدمی باشد .
رسیدگی به بیماران در فرهنگ وسیره پیامبر و ائمه اطهار(ع) درآن جایگاه است که فرمود : "عیاده المریض عیاده الله" و همین شیوه مبارک ، درعملکرد پزشکان و حکمای شیعه به خوبی مشاهده می شود .
از نظر حکمای شیعه ، اخلاق و پزشکی دو بال خدمت محسوب شده ونمونه این همراهی کتاب قانون بوعلی سینا و ذخیره خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی می باشند که همراه با پزشکی ، به اخلاق می پردازند و ابن مسکویه فصل پایانی کتاب اخلاق را به "طب النفس" اختصاص می دهد .
... (تا 400 کلمه ادامه دارد)

کلیدواژه‌ها