نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: سلامت و هوش معنوی باعث کاهش تنش شغلی ،درک بهتر کارکنان از شغلشان و افزایش عملکرد و انگیزه کارکنان می گردد لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش معنوی مدیران بر سلامت معنوی و تنش شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران) می باشد.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه پیام نور مازندران(370) می باشد. بر این اساس، نمونه-ای مشتمل بر 113 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیده و بررسی شدند. جهت تحلیل فرضیه ها با استفاده از ابزار های میدانی شامل 3 پرسشنامه استاندارد سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (۱۹۸۲)؛ پرسشنامه هوش معنوی کینگ ۲۰۰۸ ؛ و پرسشنامه تنش های شغلی اسیپو 1987 برای تحلیل فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته ها پژوهش:نتایج فرضیه اصلی تحقیق در سطح اطمینان 95 % مورد تأیید واقع گردید. ضریب مسیر از هوش معنوی مدیران به سلامت معنوی 660/0 و از هوش معنوی مدیران بر تنش شغلی برابر 638/0- و از سلامت معنوی بر تنش شغلی 652/0- می باشد.
نتایج پژوهش: نتایج نشان می دهد تمرکز بر هوش معنوی باعث کاهش استرس و تنش شغلی کارکنان و سلامت معنوی آنها می گردد لذا با توجه به بهبود کیفیت کار توجه به آن در سازمان ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها