نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سیدضیا,الدین علیانسب دانشیار گروه قرآن و حدیث. دانشگاه حضرت معصومه(سلام الله علیها) قم

چکیده

مقدمه: گرایش فرهنگی جوانان تحصیل کرده دانشگاهی در ایران امروز و با وجود حکومت دینی، پدیده ای در خور بررسی است. پژوهش حاضر به دنبال کشف میزان آگاهی و پایبندی دانشجویان به باورها و دستورهای دینی و ارتباط آن با گرایشهای فرهنگی است.
روش کار: در قاب یک مطالعه تحلیلی، عقاید دینی موثر در رفتار با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند. تعداد 268 نمونه به روش تصادفی انتخاب و پرسشنامه مذکور تکمیل شد. برای آنالیز آماری از روشهای آماری توصیفی، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد؛ آگاهی و پای بندی دانشجویان به باورها و دستورهای دینی با گرایش فرهنگی رابطه معناداری دارد. بنابراین بین عقاید دینی و تاثیر عقاید بر رفتار(P<0.001و 0.59=r)، بین عقاید دینی و گرایش فرهنگی(P<0.001و 0.42=r) و بین تاثیر عقاید بر رفتار و گرایش فرهنگی(P<0.001و 0.59=r) رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. همچنین همبستگی معنادار منفی بین عقاید دینی و آسیبهای فرهنگی(P=0.019و 0.16- = r) و بین گرایش فرهنگی و آسیبهای فرهنگی(P=0.008و 0.18- = r)وجود داشت.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین پای‌بندی به عقاید دینی منوط به قبول باورهای دینی می‌باشد. با افزایش میزان گرایش فرهنگی دانشجویان به مسایل و باورهای مذهبی اعتقادات دینی قویتر خواهد بود لذا برای بهبود وضعیت فرهنگی و دینی در مجموعه دانشگاه برگزاری آیین های مذهبی، انتشار و تبلیغ فرهنگ بومی و دینی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها