نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: سلامت و هوش معنوی باعث کاهش تنش شغلی، درک بهتر کارکنان از شغلشان و افزایش عملکرد و انگیزه کارکنان می­گردد لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش معنوی مدیران بر سلامت معنوی و تنش شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران) می­باشد.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه پیام نور مازندران (370) می­باشد. بر این اساس، نمونه­ای مشتمل بر 113 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیده و بررسی شدند. جهت تحلیل فرضیه­ها با استفاده از ابزارهای میدانی شامل 3 پرسشنامه استاندارد سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (۱۹۸۲)؛ پرسشنامه هوش معنوی کینگ ۲۰۰۸؛ و پرسشنامه تنش های شغلی اسیپو 1987 برای تحلیل فرضیه­های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته­ها پژوهش:نتایج فرضیه اصلی تحقیق در سطح اطمینان 95 % مورد تأیید واقع گردید. ضریب مسیر از هوش معنوی مدیران به سلامت معنوی 660/0 و از هوش معنوی مدیران بر تنش شغلی برابر 638/0- و از سلامت معنوی بر تنش شغلی 652/0- می­باشد.
نتایج پژوهش: نتایج نشان می­دهد تمرکز بر هوش معنوی باعث کاهش استرس و تنش شغلی کارکنان و سلامت معنوی آنها می­گردد. لذا با توجه به بهبود کیفیت کار توجه به آن در سازمان ضروری به­نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها