نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: گرایش فرهنگی جوانان تحصیل کرده دانشگاهی در ایران امروز و با وجود حکومت دینی، پدیده ای در خور بررسی است. پژوهش حاضر به دنبال کشف میزان آگاهی و پایبندی دانشجویان به باورها و دستورهای دینی و ارتباط آن با گرایشهای فرهنگی است.
روش کار: در قاب یک مطالعه تحلیلی، عقاید دینی موثر در رفتار با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند. تعداد 268 نمونه به روش تصادفی انتخاب و پرسشنامه مذکور تکمیل شد. برای آنالیز آماری از روشهای آماری توصیفی، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد؛ آگاهی و پای بندی دانشجویان به باورها و دستورهای دینی با گرایش فرهنگی رابطه معناداری دارد. بنابراین بین عقاید دینی و تاثیر عقاید بر رفتار P<0.001) و (r = 0.59، بین عقاید دینی و گرایش فرهنگی  P<0.001)و (r = 0.42 و بین تاثیر عقاید بر رفتار و گرایش فرهنگی P<0.001) و (r = 0.59 رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. همچنین همبستگی معنادار منفی بین عقاید دینی و آسیبهای فرهنگی P=0.019) و (r = -0.16 و بین گرایش فرهنگی و آسیبهای فرهنگی P=0.008) و (r = -0.18 وجود داشت. 
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین پای­بندی به عقاید دینی منوط به قبول باورهای دینی می­باشد. با افزایش میزان گرایش فرهنگی دانشجویان به مسایل و باورهای مذهبی اعتقادات دینی قویتر خواهد بود لذا برای بهبود وضعیت فرهنگی و دینی در مجموعه دانشگاه برگزاری آیین­های مذهبی، انتشار و تبلیغ فرهنگ بومی و دینی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها