نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اهداف: مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین الگوی مصرف فرهنگی و سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
می­پردازد.
روش­ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 224 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. میزان، نوع و الگوهای مصرف فرهنگی و سلامت معنوی با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری توصیفی، آنالیز واریانس، تی تست، ضریب همبستگی و رگرسیون تجزیه وتحلیل شدند.
یافته ­ها: ارتباط مستقیم و معناداری بین سلامت معنوی با نمره کل مصرف کالای فرهنگی(028/0=P، 147/0=r)، مصرف کالای فرهنگی مذهبی (006/0=P، 182/0=r)، مصرف کالای فرهنگی اجتماعی (045/0=P، 134/0=r)، مصرف کالای فرهنگی مکتوب (001/0=P، 215/0=r) و مصرف کالای فرهنگی مجله و روزنامه (001/0=P، 220/0=r) وجود داشت.
نتیجه ­گیری: دانشجویانی که از سلامت معنوی خوبی برخوردار بودند از الگوی مصرف فرهنگی مناسبی نیز تبعیت می کردند.

کلیدواژه‌ها