نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: سرمایه­ی روانشناختی یکی از شاخص­های روانشناسی مثبت است. معنویت یک ایمان و اعتقاد واقعی است.بهزیستی روانی شامل دریافت­های فرد از میزان هماهنگی بین هدف­های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی بین متغیرهای سرمایه­ی روانشناختی، معنویت و بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شد.

مواد و روش­ها: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر ماهیت؛ توصیفی-همبستگی، از نوع الگویابی معادلات ساختاری است.
نمونه­ی این مطالعه، 201 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام می­باشند که به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد سرمایه­ی روانشناختی با چهار زیر مقیاس، معنویت با چهار زیر مقیاس و بهزیستی روانشناختی با شش زیر مقیاس استفاده شده و داده­ها به کمک روشهای آماری و الگوی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ ها: متغیرهای سرمایه روان شناختی، معنویت و بهزیستی روان شناختی با هم در ارتباطند و بین آنها دو به دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

نتیجه ­گیری: در این پژوهش تاثیر دو متغیر سرمایه­ی روان شناختی و معنویت بر بهزیستی روان شناختی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که بین سرمایه­ی روانشناختی و بهزیستی روان شناختی از طریق معنویت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها