نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش­بینی کنندگی گونه­ شناسی خانواده و ویژگی­های شخصیتی در باورهای مذهبی نوجوانان انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه دانشجویان دانشگاه مراغه بودند که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور با توجه به جدول مورگان و روش نمونه­ گیری خوشه­ ای چندمرحله­ ای تعداد 370 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار جمع آوری داده­ها عبارت بود از پرسشنامه پنج عاملی نئو، مقیاس خود گزارشی فرایند و محتوای خانواده، و مقیاس باورهای مذهبی (معبد2). داده­های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام­ به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان متغیرهای پیش­بین، مؤلفه فرآیندی، برونگرایی، توافق پذیری و باوجدان بودن 22درصد از واریانس باورهای مذهبی را پیش­ بینی می­کنند. همچنین از میان متغیرهای پیش­بین، مولفه­ فرآیندی با ضریب استاندارد24/0 بیشترین نقش را در پیش بینی متغیر وابسته داشت که در سطح 001/0 معنی دار بود. پس از آن دومین متغیری که بیشترین نقش پیش­ بینی کنندگی را در باورهای مذهبی داشت، توافق پذیری با ضریب استاندارد 23/0 بود که آنهم در سطح 001/0 معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها