نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه و هدف : نظر به ماهیت و جایگاه کلیدی و تعیین­کننده نماز در منظومه معرفتی و شناختی اسلام و از آنجا که سرسختی یکی از مؤلفه­ های سلامت روان محسوب می­گردد، پژوهش حاضر، با هدف تعیین تفاوت سرسختی روانشناختی در دانشجویان نمازگذار با دانشجویان غیر نمازگذار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد انجام گردیده است.
مواد و روش­ها: این پژوهش با توجه به هدف، بنیادی و روش آن توصیفی از نوع علی ـ مقایسه­ ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد می­باشند که در سال تحصیلی 98-1397 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده­اند. نمونه پژوهش شامل 207 نفراز دانشجویان بوده که، به شیوه هدفمند انتخاب شدند؛ از این تعداد122 نفر مقید به اقامه نماز و 85 نفر، غیرنمازگذار بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، به منظور سنجش سرسختی روانشناختی دانشجویان، پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا بوده است. داده­ های بدست آمده از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22پردازش و با استفاده از آزمون آماری تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته­ ها: نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که سرسختی روانشناختی دانشجویان نمازگذار بیشتر از سرسختی روانشناختی دانشجویان غیر نمازگذار است.
جمع بندی: بنابراین می­توان نتیجه گرفت تقید به اقامه نماز می­تواند منجر به افزایش سرسختی روانشناختی در دانشجویان گردد. با توجه به اثرات گسترده و عمیق اقامه نماز توصیه می­شود خانواده­ ها و نهادهای مذهبی و اجتماعی توجه ویژه­ای به این امر مهم داشته باشند.