نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به اصول فکری در حوزه­های مختلف حدیثی شیعه، جریان­هایی پدیدآمد که باعث نگارش و گسترش تدوین تک­ نگاره­ های حدیثی در موضوعات مختلف از جمله طب شد. مطالعه­ی حاضر با هدف تبیین این حوزه­های حدیثی شیعه موثر در نگارش کتب روایات طبی و جریان­های فکری حاکم برآن انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بر اساس رویکرد کتابخانه­ ای است، که با مراجعه به کتب رجال و فهارس، کتب حاوی روایات طبی منتسب به ائمه(ع) در دوران متقدم جمع­آوری شده و با اطلاعات به­دست آمده، حوزه­ها و مکاتب حدیثی نگارندگان مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته­ ها: نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می ­دهد. 28 راوی متعلق به حوزه­ های حدیثی قم، کوفه، بغداد، بصره، مصر، اهواز و ری در دوران متقدم با جریان­های فکری نص­ گرا یا عقل­گرا به نگارش کتب روایات طبی پرداخته­اند. نام این کتب هم در این دوران منتسب به ائمه(ع) نبوده است.
نتیجه: در طی دوران متقدم تدوین تک نگاره­های حدیثی در محور طب با پررنگ شدن جریان نص­گرایی در حوزه قم رونق پیدا کرد. در این دوران حوزه­های حدیثی که جریان عقل­گرایی برآن حاکم بود نیز به تدوین اینگونه کتب هم پرداخته­اند. اما هرچه به سمت دوران معاصر نزدیک می­­شویم پرداختن به اینگونه روایات در حوزه­های حدیثی نص­گرا بیشتر می­شود.

کلیدواژه‌ها