نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه و هدف: در گذشته روش‌ها برای انتخاب و تعیین جنس جنین بسیار ساده و غیر مداخله‌گرانه بوده است؛ از این رو، این موضوع، مورد بحث فقه نبوده است. اما امروزه این امکان به‌ وجود آمده که والدین از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﻴﺶ از ﻻﻧﻪ­ﮔﺰﻳﻨﻲ (PGD) جنس فرزند خویش را انتخاب کنند. این امر، مسایل نوظهوری را فرا روی فقه مطرح نموده است که فقیه باید در احکام تکلیفی جواز یا عدم جواز و نیز احکام وضعی و آثار آن اظهار نظر نماید.
مواد و روش‌ها: روش مطالعه در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که با مراجعه به متون دینی و علمی انجام شده است و اطلاعات به‌دست‌آمده دسته‌بندی و مورد تجزیه‌ و تحلیل قرارگرفته است.
یافته‌ها: فتاوا بین فقهای مذاهب پنج‌ گانه مختلف است، اما در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﻻیل و قواعد فقهی، ﺟﻮاز مطلق بهره‌وری از اﻳﻦ فناوری در موارد درمانی ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ. در موارد غیردرمانی نیز به صورت مشروط می‌توان حکم به جواز داد. بنابراین، انتخاب و تعیین جنس جنین، فی­ نفسه و صرف ­نظر از مفاسد و ضررهای آن، ممنوع نبوده و بر ­اساس اصول و قواعد با فرض عدم ترتب مفاسد متعدد جایز است.

کلیدواژه‌ها