نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف:. هدف از این مطالعه بررسی" تعیین نقش دین و اخلاق در سلامت معنوی" می­ باشد.
روش­ بررسی: در این پژوهش از مرور منابع کتابخانه ه­ا و جستجو پایگاه های اطلاعاتی داخلی مرتبط با هدف مطالعه استفاده شد.
یافته­ها­: همزادی و همسویی اخلاق و دین، حتی از عرفان هم بیشتر است. انسان بالذات، سرشت و ساختار اخلاقی دارد. دین رویکرد وحیانی به معنای اعتقاد به آفریننده برای جهان و انسان و دستورات عملی متناسب با این اعتقاد می­ باشد و اخلاق چگونگی درمان و زدودن صفات ناپسند زشت و رذائل اخلاقی را بیان می­کند. در نگرش دینی مجموعه عوامل معنوی میتوانند بر سرنوشت انسان در عرصه­های مختلف تأثیرگذار باشند و قادرند است تمامی لایه­ های سلامت را تحت تأثیر قرار دهند.
نتیجه­ گیری: اخلاق و دین ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و این دو در کنار یکدیگر می­ توانند نقش مثبتی بر سلامت معنوی داشته باشند. پیشنهاد می­ شود از مباحث دین و اخلاق در جهت سلامت معنوی افراد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها