نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه توجه به علوم بین رشته­ای و روش­های تحقیق بین رشته­ای در دانش­های مختلف مورد توجه قرار دارد. دانش سلامت و علوم مرتبط با آن نیز از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند ابداع و استفاده از روشهای مطالعاتی بین رشته­ای می­باشد.
مواد و روش­ها: در این مقاله الگوی حکمی ـ اجتهادی به عنوان الگویی که در مطالعات متعدد بین رشته­ای پرستاری و علوم اسلامی استفاده شده است معرفی میگردد. یافته ها: الگوی حکمی- اجتهادی دارای سه قسمت عمده است: 1- توصیف یا تعریف انسان، وضعیت و یا مفهوم مورد نظر محققین در وضعیت مطلوب و استاندارد آن. 2- توصیف انسان، وضعیت یا مفهوم مورد نظر در وضعیت تحقق یافته یا موجود آن ( هر آنچه اکنون وجود دارد) 3- تبیین، تشریح و نقد وضعیت موجود به مطلوب که در این مرحله دیدگاه­ها و تکنیکهای تبدیل وضعیت موجود به مطلوب تشریح و توضیح داده می­شوند.
یافته­ ها: جهت صحت یافته ­ها در مطالعات کیفی از نظر اساتید و مقایسه با سایر متون اسلامی استفاده خواهد شد و برای روایی و اعتبار یافته­ های کمی، از شیوه­های متداول در مطالعات کمی استفاده می­شود.
نتیجه­ گیری: در نهایت این الگو به عنوان الگویی که قابلیت کاربرد در مطالعات بین رشته­ای اسلام و علوم سلامت را دارد به خوانندگان معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها