نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تغذیه سالم یکی از مولفه‌های راهبردی در تکامل جسمی و روحی انسان است تبیین صحیح سبک زندگی اسلامی ایرانی در باب تغذیه سالم و رواج فرهنگ آن از طریق مستند تلویزیونی از اهداف این تحقیق است که با ارائه مؤلفه‌های تغذیه سالم از نظر فرهنگ ایرانی اسلامی و علوم روز به دنبال تبیین ظرفیت‌های آموزشی مستند تلویزیونی در ترویج فرهنگ سازی تغذیه سالم مبتنی بر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی می‌باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا مستند ـ تلویزیونی می‌تواند با ظرفیت‌های خود، تغذیه سالم مبتنی بر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی را آموزش و ترویج دهد؟
برای پاسخ به سؤال باید مستند تلویزیونی و تغذیه سالم مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی مورد برسسی قرارگیرد. مطالعه موردی در این تحقیق بر روی مستند مسابقه ناهار فامیلی است.
در این تحقیق از سه روش بررسی اسنادی، مطالعه میدانی با تکنیک مصاحبه عمیق، و تحلیل محتوای کیفی مستند ـ مسابقه ناهار فامیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها