نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه و هدف:مسأله هدفمندی سلامت جسمی مسأله‌ای قابل تأمل است. تاکنون دیدگاه‌های گوناگونی درباره هدف سلامت جسمی مطرح شده است و اهداف متنوع مادی و معنوی برای آن بیان شده است. نگاه ویژه اسلام، تعیین هدف معنوی و الهی برای سلامت جسمی انسان است. از نظر اسلام، سلامت جسمی هدفی فرامادی دارد تا بستر لازم برای تحقق و شکوفایی سلامت تمام ابعاد و رسیدن به کمال نهایی وی و قرب الهی را فراهم سازد و می‌توان این هدف الهی را غایت سلامت جسمی قلمداد نمود.
مواد و روش‌ها: روش مطالعه دراین پژوهش، توصیفی و تحلیلی بر اساس رویکرد کتابخانه‌ای بوده است که با مراجعه به متون دینی و علمی انجام شده است و اطلاعات به‌دست‌آمده دسته‌بندی و مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
یافته‌ها: بر پایه جهان‌بینی و انسان‌شناسی خاص اسلام، توصیف و تحلیل ویژه‌ای از «سلامت» و اهداف آن ارایه نموده است. در نظر اسلام، سلامتی و توانایی جسمانی در اسلام یک هدف نهایی محسوب نمی‌شود، بلکه هدفی واسطه‌ای و وسیله‌ای برای هدف‌های والاتر است.
نتیجه‌گیری: توجه به اهداف سلامت جسمی مد نظر دین اسلام علاوه بر تاثیرگذاری بر سلامت فرد و جامعه می‌تواند برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجریان حوزه سلامت نیز مفید واقع شود. 

کلیدواژه‌ها