نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: یادگیری و پیشرفت برای معلمان یک امر اجتناب ناپذیر است. گسترده شدن علم و تغییرات جهانی در قرن بیست و یکم، یادگیری مداوم و پیشرفت در امر آموزش را ضروری کرده است.
هدف: با توجه به اهمیت سلامت معنوی و عزت نفس سازمانی، پژوهش حاضر در پی تبیین نقش واسط اخلاق اسلامی کار و خودتوسعه‌ای در مدلسازی روابط بین سلامت معنوی و عزت نفس سازمانی است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری (1500 نفر) معلمان شهرستان نقده می‌باشند که 306 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه استاندارد با روایی و پایایی مناسب استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls3  استفاده شده است.
یافته‌ها: تحلیل یافته‌ها نشان داد، سلامت معنوی با عزت نفس سازمانی، اخلاق اسلامی کار و خودتوسعه‌ای معلمان رابطه مثبت و معناداری دارد. ضریب معناداری تمامی مسیرها از 96/1 بزرگتر بودند. نتایج آزمون سوبل، نقش واسط اخلاق اسلامی کار و خودتوسعه‌ای را به طور معنادار تایید کرد.
 نتیجه گیری: این بررسی به طور کلی نشان داد که با افزایش سلامت معنوی در بین معلمان می‌توان اخلاق اسلامی کار، خودتوسعه‌ای و عزت نفس سازمانی معلمان را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها