نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه و هدف:هرچند تاریخ پزشکی ایران شاهد ظهور تعداد زیادی از اطباء و حکیمان برجسته و اخلاقی بوده اما تأثیرپذیری حکیم عقیلی از تعالیم اسلامی، ابتکارات طبی نشأت گرفته از اعتقادات مذهبی و جامعیت کتاب مجمع­الجوامع ایشان از علل اصلی شکل­گیری این پژوهش با هدف تبیین دیدگاه­های اسلامی حکیم عقیلی در مجمع­الجوامع است تا شاید پاسخگوی نیاز جامعه اسلامی در راستای معرفی الگوهای عملی باشد.
روش­شناسی پژوهش:روش کار در این پژوهش، براساس مطالعه کتابخانه­ای است که مبتنی بر مطالعه متون مجموعه کتب مجمع الجوامع حکیم عقیلی خراسانی ­­می­باشد.
یافته­های پژوهش: در مجمع­الجوامع از تعداد زیادی آیات، روایات، مسائل مربوط به اخلاق و احکام پزشکی اسلامی استفاده شده است. آیات و روایات استفاده شده در بعضی موارد جهت اثبات و استناد مطالب بکار رفته و گاهی هم بیانگر تأثیرپذیری عمیق اعتقادی حکیم عقیلی از مکتب الهی و آموزه‌های دین مبین اسلام است.
نتیجه­گیری: براساس آیات و روایات و مسائل اخلاقی و احکام دینی موجود در کتاب مذکور، نتیجه گرفته می­شود که حکیم عقیلی دارای دیدگاه­های اسلامی در زمینه طبی بوده و از منابع اسلامی در حوزه سلامت بسیار بهره برده است. لذا می­توان وی را به عنوان یک الگوی مناسب در طراحی نظام سلامت در تمدن نوین اسلامی مطرح نمود.

کلیدواژه‌ها