نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: سهم‌خواری به معنی جبران مالی در ازای ارجاع بیمار از جانب پزشک و یا مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت می‌باشد. به دلیل نامشخص بودن جنبه های مختلف عمل سهم خواری ، این مطالعه با هدف مشخص شدن جنبه های عمومی،فقهی، حقوقی و اخلاقی سهم خواریانجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه کیفی است که از طریق مصاحبه های عمیق فردی با 42 نفراز پزشکان و صاحب نظران و نیز استفتاء از 11 نفر از مراجع عظام تقلید انجام شده است.
یافته ها و نتیجه گیری : نتایج مطالعه نشان داد که یک سری عوامل از جمله تعرفه های غیر واقعی خدمات سلامت ، رابطه مالی مستقیم بین پزشک و بیمار و سیستم  ارجاع نامناسب موجب بروز این پدیده‌ها می‌شود و از طرف دیگر مشخص شد که این عمل دارای تبعاتی از جمله تحمیل هزینه های غیرضروری به بیماران و نظام سلامت و نیز تخریب رابطه بین پزشک و بیمار می‌باشد. به لحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی نیز طبق نظرات مصاحبه شوندگان و استفتائات به عمل آمده سهم خواری خصوصاً در مواردی که مصالح بیمار در نظر گرفته نشود عملی غیر اخلاقی، غیرشرعی و حتی در شرایطی غیرقانونی است.با رفع عوامل ایجادکننده و نیز وضع مقررات و دستورالعمل های اخلاقی تا حدود زیادی می توان در جهت رفع این پدیده اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها