نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: خواب یک پدیده پیچیده و مهم در سلامت انسان و یکی از آثار قدرت و تدبیر خدای جهان آفرین است که منشاء تأمین انرژی و نیرو می باشد. اختلال خواب از مباحث مهم پزشکی است. امروزه خواب تحت تأثیر شرایط خاص اجتماعی از حالت طبیعی خارج شده که می تواند تهدیدی برای سلامت جامعه باشد.
هدف: با توجه به اهمیتی که خواب در سلامت جسمی و روحی انسان دارد؛ سعی شده تا با استفاده از آثار موجود در مجموعه طبی دیجیتالی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب، به ضرورت خواب شب و آداب مربوط به خواب در آموزه های دینی پرداخته شود.
روش ها: روش مطالعه در این پژوهش توصیفی و براساس رویکرد کتابخانه ای بوده که با مراجعه به کتاب های مختلف علمی و مذهبی موجود در مجموعه طبی دیجیتالی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب و همچنین سایت های مختلف به رشته تحریر درآمد.
یافته ها: دانش امروز بشری بر اهمیت خواب، به ویژه خواب شب، تاکید دارد. خواب مایه آسایش و تجدید قوا می باشد. بهترین خواب در شب و به ویژه در ساعات اولیه اتفاق می افتد. خواب روز مضر و در بعضی مواقع مهلک است. مطالب فوق در متون طبی اطباء و آیات و روایات موجود در آثار طبی مجموعه دیجیتالی آمده و در آموزه های اسلامی به آن ها سفارش شده است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیقات دانشمندان تا کنون صحت و دقت علمی بخشی از مطالب تصریح شده در طب سنتی و منابع دینی در مورد خواب را روشن و مورد تاکید قرار داده است. برای حفظ سلامتی باید شب زودتر خوابید و از خواب روزانه مگر به مقدار کمی در زمانی خاص پرهیز نمود. برای ارتقای کیفیت مناسب خواب توجه به آداب توصیه شده برای خواب در کتب طبی و دینی لازم است

کلیدواژه‌ها