نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با نگاه متعالی به گرایش جنسی انسان، این گرایش مانند نیاز به خوردن و آشامیدن نیست بلکه گرایشی در مرتبه نیازهای بالاتر مانند صمیمیت و آرامش جای دارد و البته نیازمند صحت و سلامتی می باشد.از جمله تدابیر قرآنی مهم در زمینه چگونگی تأمین سلامت جنسی، سامان دهی گرایش جنسی است.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که شیوه سامان بخشی غریزه جنسی جهت سلامت جنسی در قرآن کریم چگونه است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است که هدفش جمع آوری، دسته بندی، توصیف و تحلیل مفاهیم مرتبط با «گرایش جنسی» در آیات قرآن کریم می باشد. یافته های پژوهشی حکایت از این دارد که سلامت جنسی در صورتی تحقق می یابد که گرایش جنسی سامان یابد و بر اساس آیات قرآن کریم، ساماندهی گرایش جنسی، نیازمند سه راهکار تعادل جویی انرژی جنسی، خودمهارگری جنسی و پاسخ دهی جنسی می باشد.

کلیدواژه‌ها