نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دریافت غیر متعارف وجه بیش از تعرفه مصوب موجب رواج پدیده زیرمیزی شده است با توجه به اینکه درمان و طبابت از نظر فقهی واجب کفائی است، اخذ اجرت در مقابل آن بر اساس تعرفه های مصوب جایز است، ولی دریافت وجه بیشتر از آن حرام است. بررسی این موضوع گذشته از اهمیتی که از لحاظ فقهی و حقوقی دارد از نظر اجتماعی نیز به لحاظ گیر بودن افراد جامعه، مهم و نیازمند بازنگری است و با توجه به دلایل ذیل: اکل مال به باطل، رشوه، مخالفت آن با قانون و ایجاد هرج و مرج، تملک بیشتر از وجه تعرفه فاقد دلیل شرعی و حرام است؛ و هیچ گونه توجیهی برای مشروعیت آن وجود ندارد، علاوه بر آن مخالف با اخلاق پزشکی می باشد. این تحقیق با شیوه توصیفی تحلیلی ادله ومبانی حکم این پدیده را مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها