نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مفهوم سلامت دارای ابعاد گسترده ای نظیر ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، عاطفی، معنوی و ... است که دستیابی به آن نیازمند شناخت و حفظ این ابعاد است. مقالد حاضر به بررسی نحوه دستیابی بد سلامت معنوی در پرتوی آموزه های قرآنی وسبک زندگی اسلامی میپردازد. در این مقاله که به  روش توصیفی تحلیلی است، یافته­ ها حاکی از آن است که سلامت فردی و جمعی و به ویژه سلامت معنوی، در فرهنگ متعالی اسلامی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. نشانه­ های بنیادی سلامت معنوی در سه عنصر امنیت، سعادت و کرامت ظاهر می­شود و چنانچه افراد بتوانند این نشانه­ ها را در مسیر زندگی خویش نمایان سازند، به مقام والای سلامت معنوی راه یافته­ اند. در آموزه­های دینی و قرآنی راه کشف و تقویت سلامت معنوی، با عبادت و پرستش معبود حاصل می‌شود. زیرا عبادت نوعی مراقبه و استعلای وجود است که برای فعلیت بخشیدن به تمامیت خویش که همان خودشکوفایی است، معنا می­گیرد. با توجه به این که سلامت معنوی محور اصلی سبک زندگی اسلامی است، از مهم ترین شاخه­ های سبک زندگی اسلامی، ایمان و عمل صالح است و برای رسیدن به حیات طیبه یا کامل‌ ترین سبک زندگی اسلامی نیازمند هر دوی آنها خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها