نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گرایش­های درونی هر انسانی نقش تعیین­ کننده­ ای در سلامت معنوی آن فرد و جامعه دارد. یکی از آن گرایش­هایی که می­تواند پیامد ناگواری برای سلامت و سعادت زندگی فردی و اجتماعی انسان به دنبال داشته باشد و او را از دستیابی به سلامت معنوی و زندگی سعادتمند دنیوی و اُخروی بازدارد، دنیاگرایی است. برای نجات از این بیماری خطرناک، راهکارهای ارزشمندی از سوی آموزه­های دینی ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل این پدیده بیماری زا، با بهره گیری از متون دینی علاوه برشناساندن عوامل پیدایش آن، چون جاذبه ­های لذت­های دنیایی، ضعف ایمان و باورهای قلبی، فقدان آگاهی و دنیاگرایی حاکمان و نیز پیامدهای آن برسلامت معنوی مثل اندوه فراوان، فساد عقل، ذلت و خواری، کوردلی و فساد رفتار، راه­کارهای درمان از آن را نیز ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها