نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات علوم قرآن و طب

چکیده

پژوهش ، جستجوی منظّم ، آگاهانه و سازمان یافته و یا به عبارت دیگر هر تلاش فکری و علمی است که برای شناسایی مسائل و موضوعات پیرامون و یا ارائه و اثبات نظریه ای یاکشف و تبیین مطلبی انجام می گیرد. تحقّق یک پژوهش کارآمد مبتنی بر رعایت بایسته هایی است که در هر تحقیقی ضرورت دارد.
این پژوهش با شیوه نظری _تحلیلی و مبتنی بر مرورکتابخانه ای است و با هدف مشخص شدن بایسته های اخلاقی در امر پژوهشبا بهره گیری از آیات و روایات و منابع علمی انجام شده است.
منابع اسلامی در قالب آیات و روایات به نکات مهمی در خصوص اخلاق تولید علم پرداخته است ؛ بررسی منابع فوق حکایت از آن دارد کهبایسته های اخلاقی در پژوهش به سه دسته بایسته های پیشینی ، پسینی و حین پژوهش تقسیم می شوند که پژوهشگران می توانند با آگاهی و رعایت این اصول اخلاق علمی ، اثربخشی هرچه بیشتر نتایج پژوهش های خود را شاهد باشند.

کلیدواژه‌ها