نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: استفاده گسترده از تلفن‌های هوشمند، سبب شده است که افراد، شرکت‌ها و نهادهای مذهبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ازجمله ایران، اقدام به تولید اپ­هایی با موضوع قرآنی نمایند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی اپ­های تلفن همراه مبتنی بر اندروید با موضوعات قرآنی در ایران و بررسی ساختار و محتوای آن‌ها بود.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ـ مقطعی است. جامعه پژوهش را تمامی اپ­های اندروید مرتبط با قرآن کریم در ایران تشکیل می‌دادند. نخست با جستجو در موتور جستجوی Google، و اپ استور گوگل (Google Play‎) و بازار (Bazaar‎)، اپ­های قرآنی شناسایی و سپس این اپ­ها دانلود، نصب و مورد ارزیابی قرار می­گرفتند. ابزار بررسی اپ­ها، یک چک‌لیست محقق ساخته بود. داده­های جمع آوری شده با استفاده از روش­های آمار توصیفی تحلیل گردیدند.
 یافته‌ها: در مجموع 297 اپ قرآنی داخلی مبتنی بر اندروید وجود داشت. بیشتر این اپ­ها با هدف نمایش آیات قرآن به همراه امکان پخش تلاوت آن‌ها طراحی‌شده بودند (8/49 درصد). استفاده از بیشتر اپ­های قرآنی داخلی تحت اندروید،‏ کاملاً رایگان بود (3/62 درصد). ‏ در مورد 6/26 درصد‏ از اپ­ها از زمان انتشار اولیه به روز رسانی صورت نگرفته بود.
 نتیجه‌گیری: اگرچه بیشتر اپ­های قرآنی در ایران کاربردپذیری قابل قبولی داشتند. اما از ظرفیت­های این اپ­ها استفاده نشده بود. همچنین بررسی اپ­های قرآنی در ایران نشان‌دهنده نقاط قوت و ضعفی بود که باید مورد توجه توسعه‌دهندگان اپ­های قرآنی و سایر اپ­های مذهبی مشابه در ایران قرار گیرد‏.
 

کلیدواژه‌ها