نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه فنی و حرفه ای، بیرجند، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بدون شک سلامت اجتماعی و ابعاد هوش (معنوی و فرهنگی) نقش برانگیزاننده مهمی در ایجاد و ارتقا خودکارآمدی کارآفرینانه دارند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش (فرهنگی و معنوی) و سلامت اجتماعی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان بود.
روش‌‌ کار: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مشغول به فعالیت در پارک علم و فناوری و واحدهای فناور وابسته به پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در بازه زمانی اردیبهشت تا تیرماه 1398 بودند، 144 نفر دانشجو بر اساس جدول گجرسی و مورگان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسش‌نامه‌های هوش فرهنگی آنگ و همکاران، هوش معنوی کینگ، سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو و خودکارآمدی کارآفرینانه دی نابل و همکاران پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان با نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که همبستگی بین هوش فرهنگی، هوش معنوی و سلامت اجتماعی با خودکارآمدی مثبت و معنادار بود (01/0>p). همچنین نتایج نشان داد مؤلفه‌های هوش فرهنگی، 5/39 درصد، مؤلفه‌های هوش معنوی 3/47 و مؤلفه‌های سلامت اجتماعی 55 درصد از واریانس خودکارآمدی کارآفرینانه را تبیین می‌کنند (01/0>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، توجه مسئولان و متصدیان نظام آموزشی به نقش عوامل مؤثر ازجمله سلامت اجتماعی، هوش فرهنگی و هوش معنوی در افزایش خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان از ضروریات این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها