نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد فردوس، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوس، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد فردوس، دانشگاه آزاد فردوس، فردوس، ایران

3 استادیار زنان و زایمان، گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار

چکیده

مقدمه و هدف: ناباروری یکی از تجربه‌های تلخ زندگی است که مشکلات روان‌شناختی متعددی را برای فرد و خانواده‌اش به وجود می‌آورد. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل نقش احساس شکست و استرس ناباروری در کیفیت رابطه زناشویی با میانجی تجارب معنوی در زنان نابارور بود.
روش: مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. نمونه‌ای شامل ۱2۰ نفر از زنان نابارور به روش نمونه‌گیری دسترس که داوطلب مشارکت در پژوهش بودند، از میان زنان مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری شهر بیرجند در سال 1399 انتخاب شدند. ابزار‌های پژوهش شامل مقیاس احساس شکست گیلبرت و آلن (1998)، استرس ناباروری نیوتن و همکاران (1999)، تجارب معنوی اندروود و ترسی (۲۰۰۲) و کیفیت رابطه زناشویی راست و همکاران (1986) بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و نرم‌افزار مدل‌سازی ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئیPLS و نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد اثر احساس شکست، استرس ناباروری و تجارب معنوی بر کیفیت رابطه زناشویی مستقیم و معنادار بود (01/0>p). همچنین تجارب معنوی در رابطه بین احساس شکست و استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی نقش میانجی داشت (01/0>p)؛ و مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش می‌توان گفت استرس ناباروری، احساس شکست و تجارب معنوی از عوامل مؤثر در کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها