نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم سطح چهار حوزه

چکیده

زمینه : سازمان جهانی سلامت، سلامت اجتماعی را به عنوان بخشی از مؤلفه‌های کلیدی سلامت معرفی کرده است، در بررسی که در رابطه با عوامل موثر بر سلامت اجتماعی با توجه به مبانی قرآنی صورت می‌گیرد، موضوع برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی و نحوه تاثیر آن بر سلامت اجتماعی قابل اهمیت زیادی می‌باشد.
هدف : بررسی تاثیر کرسی‌های آزاد‌اندیشی بر سلامت اجتماعی و نحوه آن در سایر کشورها می‌باشد .
روش : به شکل توصیفی تحلیلی و با استناد به آیات قرآن شکل گرفت که در این رابطه از تحقیقات انجام گرفته در دانشگاههای معتبر جهان، نیز بهره برده است.
یافته‌ها : برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی با توجه به مبانی و مصادیق احتمالی آن در قرآن به طور مستقیم بر روی مولفه‌های عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، رعایت اخلاقی اجتماعی و توسعه مهارتهای اجتماعی و مهارتهای زندگی اثر دارد، این کرسی‌ها با عناوین مشابهی در بهترین دانشگاههای جهان به صورت جدی و همراه با مسابقاتی در سطوح عالی برگزار می‌گردد، آنها قایلند همواره بیشترین افراد موفق اجتماعی در پست‌های مدیریتی و سیاسی کسانی هستند که با حضور در بحث‌های گروهی به موفقیت و کسب رتبه نایل گردند، در قرآن نیز پیامبران کسانی هستند که با قدرت استدلالی و تفکر انتقادی بیشتری در بین مردم ظاهر شده‌اند.
نتیجه: در دانشگاههای ایران مصوبات خوبی در این زمینه تدوین شده و به صورت مسابقات ملی برگزار میگردد اما آنچه بایسته است درک کامل اهمیت این موضوع در بین دانشگاهیان و آحاد مردم و برگزاری فراگیر آن همراه با برگزاری کارگاههایی در آموزش آن می باشد.

کلیدواژه‌ها