نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - دانشکده پزشکی گروه معارف اسلامی

چکیده

هدف :قران کریم و روایات اسلامی در راستای حفظ و ارتقای سلامت راهبردهای اعتقادی، اخلاقی متعددی را ارایه نموده است یکی از راهبردهای اخلاقی در اسلام ، آموزه انفاق هست . در مطالعه حاضر ، نقش انقاق در ارتقای سلامت با توجه به اموزه های قرانی و روایی مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی _ تحلیلی است و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات کتابخانه ای، است. پس از انتخاب ایات و روایات و نیز دیدگاه مفسران و شارحان ایات و احادیت مرتبط با انفاق و سلامت ، تحلیل داده ها با استفاده از سوالات تحقیق صورت گرفته شد.
یافته ها: بررسی متون بیانگر آن است که آموزه انفاق به سبب مولفه های معنایی متعدد بر سلامت انسان تاثیرگذار هست. نخست اینکه ایمان به خدا و نیز حسن فعلی در انفاق بعنوان مقومات آن می تواند سبب سلامت معنوی و یا حیات طیبه انسان شود .ثانیا در این مطالعه با اشاره به جایگاه انفاق در ایجاد مشارکت اجتماعی و همبستگی، ایجاد محبوبیت اجتماعی و نیز فقر زدایی در جامعه، نقش انفاق در سلامت اجتماعی انسان مورد تاکید قرار گرفت. علاوه براین تاب آوری در مقابل رنج ها ، رفع بیماری معنوی و ارامش بخشی بواسطه دعا در انفاق از کارکردهای انفاق در ارتقای سلامت روان مورد شناسایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها