نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتر عبداله بهمن‌پوری، استادیار گروه الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یاسوج،

2 دانشجوی دکتری الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یاسوج

چکیده

زمینه: هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان‌سنجی ممنوعیت ازدواج افراد حامل اختلال ژنتیکی با توجه به منابع فقهی و حقوقی همچنین پزشکی است.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است. مبنی بر اینکه با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و پزشکی و با کاربرد مقالات و کتاب‌های مربوطه انواع بیماری‌های ژنتیکی و خطرات حاصل از آن، روایات مربوطه و نواقص قوانین موجود در مورد ازدواج افراد حامل اختلال ژنتیکی و راه‌حل‌های ارائه شده به منظور جلوگیری از تولد نوزادان ناقص، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش با بررسی خطرات ازدواج افراد حامل اختلال ژنتیکی بیانگر آن است که با استفاده از منابع فقهی و حقوقی همچنین شناسایی دلایل تولد نوزادان با اختلال ژنتیکی توسط علم پزشکی، کنترل و سخت‌گیری نسبت به ازدواج و فرزندآوری افراد حامل اختلال ژنتیکی که درصد و احتمال تولد نوزادان با اختلال در آنها بالا است، ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها