نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - گروه معارف اسلامی

چکیده

سابقه و هدف : در عصر معاصر تأمین سلامتی شهروندان یک جامعه یکی از مهم ترین مسائل اساسی در هر کشور محسوب می شود . بعد روانی بهداشت در بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای اسلامی مورد توجه کافی قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف تامین سلامت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه دین و نقش کلیدی نماز را با سلامت روان مورد بررسی قرارداده است.
مواد و روشها : پژوهش حاضر از حیث هدف جزء مطالعات کاربردی، از لحاظ روش جزء مطالعات توصیفی- همبستگی مقایسه ای و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات جزء مطالعات کمی است. روش انتخاب حجم نمونه خوشه ای چند مرحله ای بود که آزمودنی ها به پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه نماز پاسخ دادند. نتایج با روش آماری بررسی گردید. به منظور بررسی فرضیه ها از روش همبستگی پیرسون استفاده گردید.
یافته ها : براساس یافته های این پژوهش بین سلامت روان و ادای فریضه نماز در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به مقدار ضریب پیرسون بدست آمده 0.16 سطح معنی داری آن که 0.001 بدست آمده است لذا می توان گفت که در این فرضیه ضریب همبستگی بین دو متغیر دارای علامت مثبت است.
نتیجه گیری: انجام فریضه نماز بر سلامت روانی دانشجویان موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها